Підписка на нерухомість Мобільні додатки Кабінет
рієлтора
Допомога консультанта
РУС
УКР

Финансовый лизинг

ДОГОВІР

про надання нерухомості на умовах фінансового лізингу

 

Лізингодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ”, , що ді на підставі ліцензії № ФЛ 488 від 30.06.2011 р., керуючись Законом України «Про фінансовий лізинг», а також ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання послуг фінансового лізингу, для чого публікує даний Договір про наступне:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

Наступні терміни, що використовуються у цьому Договорі, мають таке значення:

Сторони за Договором – Лізингодавець та Лізингоодержувач

«Нерухомість» означає житлову нерухомість, яка за технічним станом відповідає нормативам і стандартам, що є чинними в Україні;

Лізингоодержувач    -  фізична особа,  зазначена в Заяві про приєднання до Договору

Лізингодавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ”,

Заява про приєднання до Договору означає Особливі умови цього Договору  із зазначенням істотних умов, підписанням якої, Лізингоодержувач дає свою згоду на приєднання до Договору на умовах визначених цим Договором.

Дата  укладання Договору означає дату вказану в статті 14.4 Заяви про приєднання до Договору

«Банківський День» означає день, коли банківська система України дозволяє здійснити перерахунок коштів;

«Строк лізингу» означає строк, вказаний у статті 14.1.2 Заяви про приєднання до Договору;

«Договори Страхування» означає Договори, які вказані у статті 14.2.1 Заяви про приєднання до Договору;

«Заборгованість» означає залежно від контексту (і) грошові зобов’язання Лізингоодержувача перед Лізингодавцем, строк сплати за якими настав або (і) суму коштів за такими грошовими зобов’язаннями;

«Фінансовий лізинг» означає надання в платне володіння та користування Лізингоодержувачу Нерухомість на умовах Договору;

«Період Сплати» означає період, визначений у статті 14.1.5. Заяви про приєднання до  Договору;

«Повідомлення про Подію Дефолту» означає Повідомлення, про яке йдеться у статті 8.2.1 Договору;

«Подія Дефолту» має значення, яке надається цьому терміну у статті 8.1 Договору;

«Транзитний Рахунок» означає рахунок, який зазначений у статті 14.1.6. Заяви про приєднання до Договору для зарахування коштів, спрямованих на погашення заборгованості Лізнгоодержувача перед Лізингодавцем за цим Договором ;

«Щомісячний Платіж» означає  лізинговий платіж , а саме суму коштів у розмірі, визначеному статтею 14.1.4. Заяви про приєднання до Договору, яку Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю щомісяця з метою погашення Заборгованості. Якщо не зазначено інше, посилання в Договорі на:

1.1. статті, стаття або додаток, якщо не зазначено інше, є посиланням на статтю або статті цього Договору або додаток до цього Договору;

1.2. будь-яку «Сторону» та будь-яку іншу особу необхідно тлумачити як таку, що включає її правонаступників та дозволених правонабувачів;

1.3. будь-який документ або договір включає посилання на такий документ або договір зі змінами та доповненнями, укладеними його сторонами у будь-який час, та на будь-який документ або договір, що замінює такий вперше зазначений документ.

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1 Лізингодавець  на умовах фінансового лізингу  передає  у платне володіння  та користування Предмет лізингу (надалі - “Предмет лізингу”) який наведений в  п.14.1.1 Заяви про приєднання до Договору, Додатку 1 «Специфікація» (надалі - “Специфікація”), а Лізингоодержувач зобов’язується прийняти Предмет лізингу та сплачувати Щомісячні платежі та платежі по відшкодуванню витрат Лізингодавця, пов’язаних з виконанням Договору, на умовах цього Договору. По закінченню строку лізингу, до Лізингоодержувача переходить право власності на Предмет лізингу згідно умов цього Договору (за виключенням випадків, передбачених Договором та/або законодавством).

2.2 Строк користування  Лізингоодержувачем Предметом лізингу, далі Строк лізингу,  зазначений в п. 14.1.2  цього Договору і складається з періодів (місяців) лізингу зазначених в Додатку 2 «Графік сплати лізингових платежів» до Договору (надалі – “Графік”) та починається з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Предмета лізингу, але, в будь-якому випадку, не може бути менше одного року.

2.3 Предмет  лізингу, зазначений в п. 14.1.1        цього Договору протягом строку дії цього Договору передається Лізингоодержувачу для використання його згідно мети зазначеної в п.14.1.3 цього Договору.

2.4 Предмет лізингу  є власністю Лізингодавця протягом  усього строку дії даного Договору. В разі переходу права власності  на Предмет лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача згідно умов цього Договору, Предмет лізингу по закінченню Строку лізингу Лізингоодержувачем не повертається.

2.5 Цей Договір публічно доводиться необмеженому колу осіб для отримання послуги фінансового лізингу шляхом його розміщення (публікації):

 1. офіційному                веб-сайті         Лізінгодавця: www.planetestate.com.ua         (постійно         доступний для ознайомлення);              

 

 1. у         куточках         споживачів         Лізингодавця (постійно         доступний         для ознайомлення).        

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ, ВИКОРИСТАННЯ, УТРИМАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА  РЕМОНТ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ.

 

3.1 Лізингодавець  реєструє Предмет лізингу на своє ім’я.

3.2  Приймання  Лізингоодержувачем Предмета лізингу  в лізинг оформлюється шляхом складання Акту. Підписання Лізингоодержувачем Акту підтверджує в т.ч. належну якість, комплектність, справність Предмета лізингу і відповідність Предмета лізингу вимогам Лізингоодержувача та умовам Договору. З моменту підписання Сторонами Акту, до Лізингоодержувача переходять усі ризики, пов'язані з користуванням та володінням Предметом лізингу (в тому числі ризики, пов’язані з відшкодуванням збитків та шкоди, завданої третім особам внаслідок користування Предметом лізингу). З моменту підписання Акту, Лізингоодержувач несе повну цивільну відповідальність перед третіми особами за його використання, відшкодовує у повному обсязі шкоду третім особам, заподіяну внаслідок експлуатації Предмета лізингу. Ризик невідповідності Предмета лізингу цілям використання цього Предмета лізингу несе Лізингоодержувач.

3.3 Лізингодавець залишає у себе один комплект ключів від Предмету лізингу та зберігає його протягом всього строку дії Договору.

3.4 В разі виникнення у Лізингодавця додаткових витрат, пов’язаних з передачею, реєстрацією, проведенням технічних оглядів Предмета  лізингу, Лізингодавец включає такі витрати в щомісячний платіж, а Лізингоодержувач повинен сплатити ці витрати.

3.5 Використання Лізингоодержувачем Предмет лізингу здійснюється за його призначенням та згідно умов даного Договору.

3.6 На  період Строку лізингу Лізингоодержувач  утримує Предмет лізингу в справному стані, дотримується відповідних стандартів, технічних умов, правил експлуатації, додержується вимог до використання, утримання, технічного обслуговування та зберігання Предмету лізингу згідно чинного законодавства, цього Договору, умов договору страхування Предмету лізингу та Правил страхування страховика, який здійснює страхування.

3.7 У випадку виходу пошкодження Предмету лізингу Лізингоодержувач протягом 15 календарних днів повинен повідомити про це Лізингодавця, якщо до цього часу пошкодження не будуть усунені (крім настання страхового випадку).

3.8 До припинення цього Договору Предмет лізингу не може бути переданим (відчуженим) Лізингоодержувачем за будь-якими договорами, в тому числі з наданням довіреності третім особам з правом розпоряждення Предметом лізингу, обтяженим будь-якими обтяженнями будь-якими особами без письмової згоди Лізингодавця.

3.9 Лізингоодержувач не має права, без письмового дозволу Лізингодавця, здійснювати будь-які поліпшення Предмета лізингу, а в разі порушення цієї умови, усі зроблені таким чином поліпшення стають власністю Лізингодавця. Лізингоодержувачу забороняється погіршувати стан Предмету лізингу тощо.

3.10 У разі відсутності згоди лізингодавця на проведення ремонтних робіт, Лізингодавець не відшкодовує Лізингоодержувачу витрати по поліпшенню Предмета лізингу. Лізингоодержувач не має права на відшкодування Лізингодавцем вартості необхідних витрат або на зарахування їхньої вартості в рахунок лізингових платежів.

3.11 З  дати прийому Предмета лізингу  по Акту  Лізингоодержувач відмовляється  від будь-яких прямих чи непрямих  претензій до Лізингодавця з  приводу якості Предмета лізингу.

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1 Усі платежі за Договором Лізингоодержувач зобов'язаний здійснювати відповідно до Графіку та  умов цього Договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Лізингодавця. Лізингові платежі включають: платежі по відшкодуванню (компенсації) частини вартості Предмета лізингу; комісію Лізингодавцю за надання Предмету Лізингу та за користування Предметом лізингу, (далі комісії ); комісію за проведення щомісячного моніторингу Предмету лізингу; платежі по відшкодування витрат , пов'язаних зі страхуванням Предмету лізингу , платежі по відшкодуванню інших витрат Лізингодавця , що пов'язані з виконанням цього Договору (в т.ч не зазначені в Договорі , але що можуть виникнути у Лізингодавця при виконанні Договору).

4.2Авансовий лізинговий платіж Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити протягом трьох банківських днів з моменту надання рахунку Лізингодавцем.

4.3 Погашення  Заборгованості здійснюється шляхом  сплати щомісячних платежів, відповідно  до ст. 14.1.5 , Графіку та умов  цього Договору, Лізингоодержувач  сплачує у Період сплати, починаючи з, наступного календарного місяця за календарним місяцем, в якому був підписаний Акт. Якщо строк сплати будь-якого Щомісячного платежу припадає на неробочий (вихідний, святковий або ін.) день, то Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити такий платіж не пізніше останнього робочого дня, який передує такому вихідному (святковому та ін.) дню.

4.4 Для  погашення Заборгованості, Лізингодавець  відкриває Лізингоодержувачу Транзитний  Рахунок. Лізингоодержувач здійснює  погашення Заборгованості  шляхом  внесення коштів на Транзитний  Рахунок, з якого відповідні  кошти списуються на користь Лізингоодержувача.

4.5 З метою виконання зобов’язань  щодо погашення Заборгованості, Лізингоодержувач доручає Лізингодавцю списувати кошти зі всіх своїх поточних рахунків у будь-якій валюті, за наявності на них необхідної суми коштів, не наданих у кредит, у межах сум, які підлягають сплаті Лізингодавцю за цим Договором, при настанні строків платежів (здійснювати договірне списання). Списання коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством. У випадку недостатності чи відсутності у Лізингоодкржувача коштів у національній валюті для погашення Заборгованості (в тому числі сплати неустойки), Лізингодавець має право списати кошти в іноземній валюті, у розмірі, еквівалентному сумі Заборгованості в національній валюті на дату погашення, і продати списану іноземну валюту на Міжбанківському валютному ринку України (далі — «МВРУ») (за курсом МВРУ для цієї операції на дату її проведення), з відшкодуванням Лізингодавцю витрат на сплату зборів, комісій і вартості наданих послуг. При цьому Лізингоодержувач доручає Лізингодавцю оформити заявку на продаж іноземної валюти на МВРУ від імені Лізингоодержувача.

4.6 Кошти, отримані Лізингодавцем від Лізингоодержувача для погашення  Заборгованості, направляються для  її погашення в такій черговості:

 1. для         відшкодування         витрат/збитків,         яких зазнав Лізингодавець         за         Договором ;        

 2. для         оплати         неустойки         згідно із статтею 9         Договору;        

 3. для         оплати         простроченої         Заборгованості за         комісіями;        

 4. для         оплати         простроченої         Заборгованості по         відшкодування         частини вартості Предмета         лізингу;        

 5. сума,         що         залишилася,         направляється на погашення         поточної         Заборгованості в такій         послідовності:         (1) витрати/збитки,         (2)          за комісіями , (3) відшкодування                частини         вартості Предмета лізингу.        

Для уникнення  сумнівів, Заборгованість за комісіями, відшкодуваннями частини вартості Предмету лізингу, відшкодуваннями  витрат/збитків Лізингодавцю вважається простроченою, якщо вона не погашена станом на останній день періоду, протягом якого вона повинна були бути погашена.

У випадку  перерахування Лізингоодержувачем платежів за цим Договором (як чергових лізингових платежів, так і комісій, штрафних санкцій і простроченої заборгованості) у порушення вищевказаної черговості, Лізингодавець має право самостійно перерозподілити отримані від Лізингоодержувача кошти, у відповідності з черговістю, викладеною в цьому пункті, шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок, а Лізингоодержувач підтверджує свою згоду на це підписуючи цей Договір.

При порушенні Лiзингоодержувачем строків погашення заборгованності (відповідно до ст. 14.1.5 Заяви про приєднання до Публiчного договору) понад 90 днів  порядок розподілення коштів, отриманих від Лiзингоодержувача для погашення заборгованості по Договору, може бути зміненний Лізингодавцем в односторонньому порядку без додаткового повідомлення про це Лiзингоодержувача.

 

4.7 Остаточне  погашення Заборгованості здійснюється  не пізніше дати, вказаної в  Додатку 2 (графiк лiзингових платежiв). Сума остаточного погашення Заборгованості може відрізнятися від суми Щомісячного Платежу.

 

У випадку дострокового погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, Лізингоодержувач сплачує у повному обсязі комісію за проведення щомісячного моніторингу Предмету лізингу згідно Додатку 2 (графік лізингових платежів) за весь строк діі Договору.

4.8 У  випадку, якщо дата сплати будь-якого  платежу відповідно до даного  Договору випадає на день, який  не є Банківським Днем, зазначений  платіж повинен бути здійснений  в Банківський День, що передує такому дню.  

4.9. У разі, якщо після розподілення коштів, отриманих від Лізингоодержувача згідно черговості встановленої цим пунктом, частина коштів залишається нерозподіленою, вона спрямовується виключно на погашення заборгованості зі сплати вартості Предмета лізингу. У цьому випадку Лізингодавець самостійно, в односторонньому порядку вносить відповідні зміни до Графіку лізингових платежів, які повинні передбачати зменшення загальної суми заборгованості за Договором, викладаючи Графік у новій редакції з урахуванням умов п.4.1. цього Договору стосовно порядку та процедури нарахування відсотків за користування Предметом лізингу.

 

5. СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ

 

5.1 Страхування Предмета лізингу здійснюється Лізингодавцем  самостійно, з моменту підписання цього Договору та  протягом Строку лізингу щорічно за наступними страховими ризиками: випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, в день укладення цього договору.

5.2 Лізингоодержувач з моменту підписання цього Договору та протягом Строку лізингу здійснює обов’язкове особисте страхування.

5.3 Страхова компанія, яка буде здійснювати страхування за цим Договором, визначається Лізингодавцем.

5.4 Протягом всього періоду страхування за цим Договором Вигодонабувачем призначається Лізингодавець .

5.5 Лізингоодержувач зобов’язаний належним чином, своєчасно та в повному обсязі виконувати та дотримуватися усіх умов відповідних Правил страхування страховика.

5.6 Лізингоодержувач в момент передачі Предмета лізингу та кожного наступного року страхування отримує у Лізингодавця копію Правил страхування, встановлених страховою компанією

5.7 В разі настання страхового випадку за договорами страхування, Лізингоодержувач зобов'язаний негайно проінформувати про це Лізингодавця та страховика.

5.8 В разі настання страхового випадку  та отримання Лізингодавцем страхового відшкодування, Лізингодавець за умови належного виконання Лізингоодержувачем умов цього Договору на підставі вимоги Лізингоодержувача зобов’язаний спрямувати отримане страхове відшкодування на відновлення Предмета лізингу, крім випадків повної конструктивної загибелі або втрати (загибелі) Предмета лізингу.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

 

6.1 Лізингодавець  зобов’язується:

6.1.1 Надати  Лізингоодержувачу Предмет  лізингу  протягом 30 днів з моменту підписання  Сторонами цього Договору, але не раніше виконання зобов’язань за п. 5.1.

6.1.2 На  весь Строк лізингу забезпечити  належне утримання Предмета лізингу.

6.1.3 Відкрити  Транзитний Рахунок  згідно  умов цього Договору

6.1.4 Забезпечувати  Лізингоодержувача консультаційними  послугами з питань виконання  цього Договору.

6.1.5 Направляти  на погашення Заборгованості  кошти, що надійшли на Транзитний Рахунок, відповідно до статті 4.6 цього Договору

6.1.6 В  разі дострокового розірвання  цього Договору прийняти Предмет  лізингу

6.2 Лізингоодержувач  зобов’язаний:

6.2.1 Використовувати  Предмет лізинга на цілі, зазначені  в статті 14.1.3 Заяви про приєднання до Договору

6.2.2 Сплатити  Лізингодавцю платежі по відшкодуванню  вартості Предмету лізингу відповідно  до Графіку  та статті  14.1.4, 14.1.5 Заяви про приєднання до Договору

6.2.3 Сплатити  Лізингодавцю комісії за надання та користування Предметом лізингу відповідно до Графіку та статті 14.1.4 ,14.1.5., 14.1.7  Заяви про приєднання до Договору

6.2.4 Сплатити  Лізингодавцю платежі по відшкодування  витрат , пов’язаних зі страхуванням Предмета лізингу   за весь період страхування Предмета лізингу відповідно до статті 14.1.7 Заяви про приєднання до Договору.

6.2.5 Сплатити  Лізингодавцю комісію за проведення щомісячного моніторингу Предмету лізингу відповідно до Графіку та статті 14.1.4. 14.1.5 Заяви про приєднання до Договору.

6.2.6 Щоквартально (не пізніше 10 календарних днів  з моменту закінчення відповідного  звітного кварталу) письмово інформувати  Лізингодавця про стан Предмета лізингу шляхом направлення Лізингодавцю звіту .

6.2.7 Забезпечити  безперешкодний доступ представникам  Лізингодавця до Предмета лізингу  для проведення інспектування  Предмета лізингу та його наявність згідно умов цього Договору на час проведення інспектування, призначений Лізингодавцем.

6.2.8 Утримувати  Предмет лізингу в справному  стані, дотримуватись відповідних  стандартів, технічних умов, правил  експлуатації. Додержуватися вимог до використання, утримання, технічного обслуговування та зберігання Предмету лізингу згідно чинного законодавства, цього Договору, умов договору страхування Предмету лізингу та Правил страхування страховика, який здійснює страхування.

6.2.9 Своєчасно  та в строки , передбачені чинним  законодавством, надавати Предмет  лізингу для проведення обов’язкових  технічних оглядів відповідними  державними органами та сплачувати  при цьому всі необхідні платежі (податки та інш. збори).

6.2.10 Негайно  письмово повідомити Лізингодавця про Подію Дефолту у випадку  її настання та повернути Лізингодавцю Предмет лізингу .

6.2.11 Для  здійснення останнього платежу по погашенню Заборгованості за цим Договором звернутися до Лізингодавця для отримання інформації про Заборгованість .

6.2.12 Надавати  Лізингодавцю документи, що підтверджують  його фінансовий стан або підтвердити  свій фінансовий стан будь-яким  іншим способом не рідше одного  разу на рік, а при простроченні  виконання зобов'язань за Договором – щоквартально протягом всього періоду несвоєчасного погашення Заборгованості.

6.2.13 Належним  чином, своєчасно та в повному  обсязі виконувати та дотримуватися  усіх умов відповідних Правил  страхування страховика.

6.2.14 В момент  передачі Предмета лізингу та кожного наступного року страхування отримати у Лізингодаця копію Правил страхування, встановлених страховою компанією.

6.2.15 Без письмової  згоди Компанії не укладати жодних  правочинів про передачу Предмета  лізингу в оренду, лізинг, позичку,  або будь-яких інших правочинів  про передачу його третім особам;

6.3 Лізингодавець  має право:

6.3.1 Здійснювати  контроль за дотриманням Лізингоодержувачем умов даного Договору.

6.3.2 Перевіряти  стан Предмета лізингу в робочий  час, а також інспектувати умови  його експлуатації. Про таку інспекцію  Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача  в письмовій формі, засобами  електронного зв’язку або в інший спосіб на розсуд Лізингодавця, за 3 (три) дні до її проведення.

6.3.3 Відмовитись  від цього Договору шляхом  дострокового розірвання у випадках , передбачених чинним законодавством України та  статтею 8 цього Договору.

6.3.4 Вимагати  від Лізингоодержувача відшкодування  збитків та витрат, передбачених  цим Договором та законом

6.3.5 Списувати  кошти з поточних рахунків Лізінгоодержувача, згідно зі статтею 4.5 цього Договору при настанні  строків платежів, передбачених умовами Договору.

6.3.6 Здійснювати  відступлення права вимоги за  Договором будь-якій третій особі,  письмово повідомивши про даний  факт Лізнгоодержувача після  такого відступлення, та, у зв’язку  з цим, передавати будь-які документи та розкривати будь-яку інформацію необхідному колу суб’єктів щодо Лізнгоодержувача, у тому числі таку, що становить персональні дані Лізингоодержувача.

6.3.7.Будь-яким  способом доводити до відома  третіх осіб інформацію про  Заборгованість Лізингоодеру обсязі на користь будь-якої третьої особи, у тому числі нерезидента.

13.4 Підписавши  цей Договір, Лізингоодержувач  тим самим надав Лізингодавцю  свій письмовий дозвіл передати  будь-які документи та розкрити  будь-яку інформацію щодо Лізингоодежувача,  а також про наявність (відсутність) і стан майна, переданого в забезпечення виконання зобов'язань, у разі порушення Лізингоодержувача будь-якого із зобов'язань за Договором, а  в разі  виїзду Лізингоодержувача за межі території України  -   з моменту підписання Сторонами Договору.

6.3.8 Самостійно  приймати рішення про спосіб, порядок, час, місце інформування Лізингоодержувача про наявність простроченої Заборгованості, у тому числі шляхом використання автоматизованої системи телефонних повідомлень.

6.3.9 В  односторонньому порядку збільшувати розмір комісій при зміні кон'юнктури ринку грошових ресурсів в Україні, а саме: зміні курсу долара США до гривні більше ніж на 10 % у порівнянні з курсом долара США до гривні, встановленого НБУ на момент укладення даного Договору; зміні облікової ставки НБУ; зміні розміру відрахувань у страховий (резервний) фонд або зміні середньозваженої ставки по кредитах банків України у відповідній валюті (за статистикою НБУ). При цьому Лізингодавець надсилає Лізингоодержувачу письмове повідомлення про зміну комісії протягом 7 календарних днів з дати вступу в чинність зміненої комісії. Збільшення розміру комісій у вищевказаному порядку можливо в границях кількості пунктів, на які збільшилася ставка НБУ, розмір відрахувань у страховий фонд, середньозважена ставка по кредитах або пропорційно до збільшення курсу долара США.

6.4 На  свій розсуд зменшувати розмір  комісій до рівня, встановленого чинним законодавством.

6.5 За умови своєчасного виконання Лізингоодержувачем зобов'язань за Договором, на свій розсуд зменшувати розмір комісій до рівня, встановленого чинним законодавством.

6.6 Лізингоодержувач  має право:

6.6.1 Отримати  Предмет лізингу на умах цього  Договору

6.6.2 При виникненні фінансових чи інших труднощів, вносити Лізингодавцю клопотання про перенесення строку платежів за цим Договором.  

 

 

7. ЗАЯВИ ТА  ЗАПЕВНЯННЯ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА

7.1 Правоздатність Лізингоодержувача. Лізингоодержувач заявляє та запевняє, що:

7.1.1 Лізингоодержувач  має необхідну правоздатність  та дієздатність для укладення  Договору та виконання зобов‘язань за Договором;

7.1.2 відносно  Лізингоодержувача не порушено  кримінальної справи, справи про  визнання його недієздатним або  обмежено дієздатним; не існує  постанови органів внутрішніх  справ, відповідно до якої Лізингоодержувач  перебував би в розшуку понад 180 днів;

7.1.3 всі  відомості, які представлені Лізингодавцю  Лізингоодержувачем і містяться  в даному Договорі або в  інших документах, поданих Лізингодавцю, є правдивими і точними;

7.1.4 цей  Договір був належним чином  укладений Лізингоодержувачем у повній відповідності до всіх вимог чинного законодавства;

7.1.5 Лізингоодержувач  належним чином виконав усі  дії, що вимагаються згідно  з чинним законодавством, для  забезпечення чинності, дійсності,  та можливості примусового виконання  Договору;

7.1.6 укладення  і виконання Лізингоодержувачем  цього Договору не суперечить  положенням жодного правочину  Лізингоодержувача із третьою стороною, чинному законодавству України, підзаконним актам, судовим рішенням чи іншим документам будь-якого характеру, що встановлюють юридичні обов’язки Лізингоодержувача;

7.2 Лізингоодержувач  зобов’язаний дотримуватись заяв  та запевнень, викладених у  статті 7.1 цього Договору, протягом  усього строку дії Договору. Дані  заяви та запевнення вважаються  такими, що повторюються Лізингоодержувачем щодня протягом строку дії Договору. У разі, якщо у будь-який час протягом строку дії Договору, будь-які із зазначених заяв і запевнень виявляться або стануть неточними або такими, що не відповідають дійсності, це вважатиметься Подією Дефолту. Лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати Лізингодавцю збитки, що виникли у Лізингодавця внаслідок надання неправдивих заяв та запевнень.

 

8. ПОДІЯ ДЕФОЛТУ

 

8.1Подія  Дефолту. Для цілей Договору Подією Дефолту вважається будь-яка з наступних подій:

 1. затримання                сплати         Лізингоодержувачем Щомісячних                платежів         частково або в повному обсязі                щонайменше         на один календарний місяць;        

 2. перевищення                Заборгованості         більш як на 10% від         вартості         Предмета лізингу, зазначеної         в         Специфікації;        

 3. несплата                Лізингоодержувачем         більше однієї         виплати,         яка перевищує 5% від вартості                Предмета         лізингу, зазначеної в         Специфікації;        

 4. невідшкодування                Лізингодавцю         чергових страхових         платежів         за Договорами Страхування ,                передбаченими         статтею 14.1.7  Заяви про приєднання         до         Договору;        

 5. порушення                Лізингоодержувачем         умов щодо цільового         використання         Предмета лізингу;        

 6. подання                Лізингоодержувачем         повідомлення про         неспроможність         виконати свої зобов’язання         за         Договором, за відсутності клопотання,                поданого         згідно із статтею 6.6.2 цього         Договору,         або відмови у його задоволенні;        

 7. недотримання                Лізингоодержувачеч         зобов’язань,         передбачених         статтями 6.2.2-6.2.5,         6.2.7-6.2.10,         6.2.15 цього Договору.        

 8. недотримання         Лізингоодержувачем будь-якої заяви чи         запевнення, що визначені у статті          7 Договору.

 9. у випадку, якщо Предмет лізингу знищений, пошкоджений  і не може бути відновлений (в т.ч. при повній конструктивній загибелі відповідно до умов страхування Предмету лізингу), незалежно від того був такий випадок визнаний страховим чи ні.1

 10. Лізингоодержувач прострочив приймання Предмету лізингу  на строк понад 10 (десять) календарних  днів.

 11. інше істотне порушення Лізингоодержувачем умов цього Договору.

 

Для цілей  підпунку «11» статті 8.1 Договору, не вважається істотним лише таке порушення умов Договору, яке виключно на розсуд Лізингодавця завдало несуттєвої шкоди Лізингодавцю та було усунене Лізингоодержувачем протягом 10 днів від дати настання такого порушення.

8.2 Наслідки настання Події Дефолту.

8.2.1 У разі настання Події Дефолту  Лізингодавець надає Лізингоодержувачу  письмове повідомлення про настання  Події Дефолту (надалі – “Повідомлення про Дефолт”) та повернення Предмета лізингу. У Повідомленні про Дефолт, окрім зазначеної інформації,  Лізингодавець ставить вимогу про повернення  Забогованності за фактичний строк користування Предметом лізингу та  виконання в повному обсязі усіх інших грошових зобов'язань за  цим Договором.

8.2.2 Лізингоодержувач зобов’язаний усунути Подію Дефолту негайно або

-незалежно  від наявності повідомлення про  дефолт , за вимогою Лізингодавця негайно повернути Предмет лізингу Лізингодавцю по Акту прийому-передачі, який підписується Сторонами. Повернення Предмету лізингу в користування Лізингоодержувачу здійснюється Лізингодавцем за умови виконання Лізингоодержувачем або третьою особою  усіх платежів за цим Договором , усунення усіх порушень, та сплати Лізингодавцю всіх витрат, пов’язаних зi зберіганням та утриманням Предмета лізингу, сплати комісії, визначеної в статті 9.12  цього Договору.

8.2.3 Якщо Предмет лізингу не був повернутий в порядку визначеномуі статтею 8.2.2 цього Договору Лізингоодержувач зобов’язаний  з’явитись до Лізингодавця  для підписання Акту прийому-передачі та сплати Забогованності  за цим Договором. Крім цього , Лізингоодежувач зобов’язаний в 30-денний строк з моменту підписання Акту прийому-передачі знайти покупця/лізингоодержувача на Предмет лізингу. Зобов’язання Лізингоодержувача за даною статею вважаются виконаними в момент підписання Лізингодавцем з покупцем/лізингоодержувачем Договору купівлі-продажу /лізингу Предмета лізингу.

8.2.4. Якщо протягом  10 календарних  днів з моменту отримання Повідомлення  про Дефолт , Лізингоодержувач не  усунув Подію Дефолту, Лізингоодержувач  зобов’язаний негайно повернути  в повному обсязі Заборгованність   за цим Договором та повернути  Предмет лізингу, а Лізингодавець має право згідно ст. 651 Цивільного кодексу України здійснити одностороннє розірвання Договору з надсиланням Лізингоодержувачу відповідного повідомлення. Договір вважається розірваним у дату, зазначену в повідомленні. Одностороннє розірвання Договору не звільняє Лізингоодержувача від  відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором.

 

9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1 У  випадку виявлення неправдивих  відомостей, які були надані Лізингоодержувачем  Лізингодавцю та які містяться в цьому Договорі, або порушення Лізингоодержувачем зобов`язань за Договором, останній відшкодовує Лізингодавцю збитки у повному обсязі.

9.2 у випадку порушенняЛізингоодержувачем зобов язань, передбачених статтями 6.2.2 та 6.2.3 Договору, щодо сплати комісій та відшкодувань вартості Предмету лізингу, у тому числі зобов"язань, передбачених пп. 9.5., 9.6. цього Договору, Лізингоодержувач сплачує пеню в розмірі 0,15% від суми простроченого платежу, але не менше 1 (однієї) гривні за кожен день прострочки.

9.3 У  випадку порушення Лiзингоодержувачем  зобов’язаннь, передбачених статтями 6.2.4 -6.2.5 цього Договору, Лізингоодержувач сплачує пеню в розмірі 0,15 % від суми простроченого платежу, але не менше 1 (однієї) гривні за кожен день прострочки.

9.4 У  випадку порушення Лізингодавцем  зобов'язаннь , передбачених статтями 6.1.1 , 6.1.2 цього Договору, Лізингодавець сплачує Лізингоодержувачу пеню в розмірі 0,1% від вартості Предмета лізингу, передбачену в Специфікації , за кожний день прострочення виконання даного зобов'язання (за винятком випадків, коли згідно з цим Договором Лізингодавець має право не виконувати такого зобов’язання).

9.5 В разі невиконання або неналежного виконання Лізингоодержувачем зобов'язання по сплаті комісії за користування Предметом лізингу, в розмірі, зазначеному в Заяві, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф в розмірі 100- % від розміру неналежно сплаченої комісії за користування Предметом лізингу. Сплата штрафу здійснюється Лізингоодержувачем за кожен місяць такого порушення, починаючи з останнього місяця належного виконання Лізингоодержувачем зобов'язання по сплаті комісії за користування Предметом лізингу.

9.6 В разі невиконання або неналежного виконання Лізингоодержувачем зобов'язання по сплаті комісії за проведення щомісячного моніторингу Предмету лізингу в розмірі, зазначеному в Заяві, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф в розмірі 100 % від розміру неналежно сплаченої комісії за проведення щомісячного моніторингу Предмету лізингу. Сплата штрафу здійснюється Лізингоодержувачем за кожен місяць такого порушення, починаючи з останнього місяця належного виконання Лізингоодержувачем зобов'язання по сплаті комісії за проведення щомісячного моніторингу Предмету лізингу.

9.7 У  разі порушення Лізингоодержувачем  будь-якого із зобов`язань, передбачених  у  статтях  6.2.8, 6.2.9, Договору, він сплачує Лізингодавцю штраф у розмірі 100% від  загальної вартості Предмета лізингу, зазначеної в Специфікації .

9.8 У  випадку порушення Лізингоодержувачем  будь-якого із зобов`язань, передбачених  у статтях 6.2.15 Договору,  він сплачує на користь Лізингодавцю штраф у розмірі 25 % від загальної вартості Предмета лізингу, передбаченої в Специфікації .

9.9 У  випадку порушення строків виконання  Лізингоодержувачем зобов’язань  щодо передачі Предмета лізингу  Лізингодавцю відповідно до статті  , 8.2.2, 12.2. Договору, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф в розмірі 2,0% від загальної вартості Предмета лізингу, зазначеної в Специфікації .

9.10 У  випадку порушення строків виконання  Лізингоодержувачем зобов’язань,  зазначених у статті 8.2.3 Договору (у частині пошуку покупця /лізингоодержувача), останній сплачує Лізингодавцю штраф у таких розмірах:

-3.0% від  загальної вартості Предмета лізингу, передбаченої  в Специфікації, якщо виконання  зобов’язання було прострочено  понад один день.

- 5,0% від  загальної вартості Предмета лізингу, зазначеної в Специфікації , якщо  виконання зобов’язання було прострочено понад п’ятнадцять днів.

9.11 При порушенні Лізингоодержувачем будь-якого грошового зобов’язання передбаченого цим Договором понад 30 календарних днів, що спричинило звернення Лізінгодавця в судові органи , Лізингодавець має право нарахувати, а Лізингоодержувач зобов'язується сплатити Лізингодавцю штраф у розмірі 500 (двісті п’ятдесят) гривень плюс 5% від суми невиконаного зобов’язання.

9.12 За  повернення Лізингодавцем вилученого раніше Предмета  лізингу  у користування  Лізингоодержувача  відповідно до статті 8.2.2 Договору  Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю  комісію, яка розраховується таким чином: 36,00 грн. Х кількість днів знаходження Предмета лізингу у Лізингодавця відповідно до статей 8.2.2 Договору. Така комісія сплачується в день погашення Заборгованості на підставі  рахунку Лізингодавця.

9.14 В разі ненадання Лізигоодержувачем документів, зазначених в Сертифікаті, і /або відмови Лізингоодержувачем від цього Договору з будь-яких підстав, окрім тих, що передбачені чинним законодавством, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф в розмірі 100 % від розміру авансового лізингового платежу, зазначенного в п. 14.1.8 Заяви про приєднання до Договору.

9.15 Нарахування  неустойки за цим Договором  здійснюється протягом 3 (трьох) років  з дня, коли відповідне зобов’язання  повинно було бути виконане  відповідною Стороною. Сплата неустойки здійснюється в гривнях.

9.16 Строки позовної  давності за вимогами про стягнення   комісій та платежів по відшкодуванню  витрат Лізингодавця, пов язаних з виконанням цього Договору 50 рокiв.

9.17 Сторони домовились, що усі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або у зв`язку з ними, у тому числі такі, що стосуються їх виконання, порушення, припинення або визнання дійсними, підлягають вирішеннюв порядку визначеному законом.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1Сторони  звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов’язання або невиконання своїх обов’язків за Договором, якщо вказані затримки чи невиконання виникли внаслідок  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха, дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків за Договором.

10.2 Сторони зобов’язані  письмово, не пізніше 10 (десяти) діб  з моменту настання обставин  непереборної сили, повідомити одна  одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному  виконанню цього Договору. Підтвердженням  настання обставин непереборної сили є виключно офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України.

10.3 Якщо обставини,  вказані в статтяі 10.1. цього  Договору, продовжують діяти впродовж 30 (тридцяти) днів з часу їх  виникнення, то Сторони проведуть переговори, щоб обговорити заходи, яких слід вжити. У випадку якщо на протязі наступних 10 (десяти) днів Сторони не зможуть домовитися, то Лізингодавець може прийняти рішення про вилучення Предмету лізингу, а Лізингоодержувач зобов’язаний повернути Предмет лізингу Лізингодавцю на протязі 15 (п`ятнадцяти) днів з моменту прийняття такого рішення, при цьому усі раніше сплачені Ліу обсязі на користь будь-якої третьої особи, у тому числі нерезидента.

13.4 Підписавши  цей Договір, Лізингоодержувач  тим самим надав Лізингодавцю  свій письмовий дозвіл передати  будь-які документи та розкрити  будь-яку інформацію щодо Лізингоодезингоодержувачем Щомісячні платежі поверненню не підлягають.

 

 

11. ПЕРЕХІД ПРАВА  ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ  ЛІЗИНГУ

11.1 В разі переходу права власності на Предмет лізингу від Лізингодавця до інших осіб, права та обов’язки Лізингодавця за цим Договором переходять до нового власника Предмета лізингу.

11.2 Сторони  дійшли до згоди про те, що  на протязі 5 (п’яти) робочих  днів з дня закінчення Строку  лізингу передбаченого Договором  , при обов’язкових умовах сплати Лізингоодержувачем в повному обсязі Заборгованості , сплати можливих штрафних санкцій та відшкодування  витрат, збитків Лізингодавцю, та при обов’язковій відсутності відмови Лізингодавця від Договору (розірвання Договору) відповідно до умов Договору та чинного законодавства, Лізингодавець зобов’язаний підписати Акт звірки взаєморозрахунків та переходу права власності . Право власності на Предмет лізингу переходить від Лізингодавця до Лізингоодержувача в момент підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін Акту звірки взаєморозрахунків та переходу права власності.  

 

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ Й ПОРЯДОК ЗМІНИ ПРИПИНЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

12.1 Цей  Договір набуває чинності з  моменту  підписання обома  Сторонами  Заяви про приєднання до публiчного договору та діє  до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

12.2 Цей Договір  може бути змінений по ініціативі  Лізингодавця шляхом розміщення (публікації) змін до Договору   на     офіційному                веб-сайті         Лізингодавця www.planetestate.com.ua         (постійно         доступний для ознайомлення).

 

Зміни в Договір  є чинними з моменту їх розміщення на офіційному веб-сайті Лізингодавця.

Для приєднання до змін в цьому Договорі Лізингоодержувач надає свою згоду шляхом підписання Заяви про приєднання до Договору зі змінами.

В разі не підписання Лізингоодержувачем Заяви про  приєднання до Договору зі змінами  протягом 7 днів з моменту внесення змін, цей Договір є чинним зі змінами.

 

12.3 Припинення  дії Договору здійснюється відповідно  до положень цього Договору  та діючого законодавства України.

 

13. ІНШІ УМОВИ

13.1.Цей Договір є змішаним договором, в якому містяться положення договору фінансового лізингу  та договору купівлі-продажу (в  частині переходу права власності  на Предмет лізингу).

13.2 Лізингоодержувач  згідно Закону України «Про  організацію формування та обігу  кредитних історій» від 23 червня 2005 року дає Лізингодавцю згоду на збір, зберігання, використання, розповсюдження, передачу та отримання Лізингодавцем у будь-який час в/вiд бюро кредитних історій інформації, що може міститися в кредитній історії. Факт згоди Лізингоодержувача підтверджується підписанням ним даного Договору. До iнформацiї про Лізингоодержувача, зокрема (але не обмежуючись цим), відносяться: 1) вiдомостi, що ідентифікують особу Лізингоодержувача: Прізвище, ім.’я, по-батькові; дата народження; паспортні дані; місце проживання; iдентифiкацiйний номер відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів (у разi наявностi); відомості про поточну трудову діяльність, сімейний стан та кiлькiсть осіб, якi перебувають на її утриманні; дата i номер державної реєстрації, про орган державної реєстрації та основний предмет господарської дiяльностi (для фізичної особи – суб’єкта підприємницької дiяльностi); 2)  вiдомостi про грошові зобов’язання Лізингоодержувача: відомості про Договір та зміни до нього (номер i дата укладання Договору, сторони, вид Договору); сума зобов’язання за Договором; вид валюти зобов’язання; строк i порядок виконання Договору; відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов’язання за Договором; дата виникнення прострочення зобов’язання за Договором, його розмір i стадія погашення; відомості про припинення Договору та спосіб його припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо); відомості про визнання Договору недійсним i підстави такого визнання.

13.3 Цей  Договір не створює жодних  заборон чи обмежень для Лізингодавця  здійснити відступлення чи інше  відчуження будь-яких майнових  прав (прав вимоги) за цим Договором в будь-якому обсязі на користь будь-якої третьої особи, у тому числі нерезидента.

13.4 Підписавши  цей Договір, Лізингоодержувач  тим самим надав Лізингодавцю  свій письмовий дозвіл передати  будь-які документи та розкрити  будь-яку інформацію щодо Лізингоодержувача, у тому числі таку, що є персональними данними Лізингоодержувача під час відступлення (відчуження) Лізингодавцем майнових прав (прав вимоги) за цим Договором.

13.5Під  час здійснення розрахунків між  Сторонами за цим Договором  не допускається здійснення між ними взаємозаліку чи зарахування зустрічних вимог у будь-якій формі.

13.6 Зобов’язання  Лізингоодержувача можуть бути виконані іншою особою лише за згодою Лізингодавця, а у випадку відступлення Лізингодавцем прав за цим Договором — за згодою особи, на користь якої здійснено таке відступлення.

13.7 При невиконанні Лізингоодержувачем  умов, передбачених статтею 6.2.11 Договору, Лізингодавець зобов'язаний здійснити додатковий моніторинг погашення Заборгованності по Транзитному Рахунку. При цьому Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю комісію, що дорівнює сумі залишку коштів між сплаченими Лізингоодержувачем на день здійснення моніторингу коштами і нарахованими Лізингодавцем на останній термін сплати. Сплата комісії здійснюється в гривнях.

 

 

Директор ТОВ “Ключове рішення”           16.09.2016                                          Щіпчинська С.В.